Addenda - Fryslân Psychologen

Addenda Fryslân is een kleinschalige praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening in de generalistische basis GGZ voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. Bij de behandeling staat een laagdrempelige, klantvriendelijke en persoonlijke benadering centraal. Wij verlenen psychologische zorg in de eerste lijn. Dit betekent dat je bij ons terecht kunt voor psychologische of pedagogische hulp na verwijzing door je huisarts, bedrijfsarts of specialist.

Wachttijd

Per 1 april 2024 is de wachttijd ongeveer 12 weken. Wij doen onze uiterste best de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Crisis of spoed

Wij verzoeken je in geval van spoed, zowel binnen als buiten kantooruren, contact op te nemen met je huisarts of de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). Zij kunnen zo nodig GGZ Friesland Spoed inschakelen.

building blocks

De psycholoog

Een psycholoog helpt bij moeilijkheden van psychische aard, zowel bij kinderen, pubers, adolescenten als volwassenen. Hij of zij heeft een speciale opleiding gehad om je te helpen meer duidelijkheid te krijgen over jouw problemen.

Samen met jou probeert de psycholoog een oplossing te vinden, waardoor je op een andere manier weer zelfstandig verder kunt.

Welkom

keyboard_arrow_down

Over de praktijk

Binnen onze praktijk bied ik, Anneke de Boer-Scholten, als GZ-psycholoog behandelingen aan die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Als je vastloopt in je leven probeer je daar vaak zelf of met hulp van mensen om je heen uit te komen. Soms lukt dat niet. Je kunt gevoelens ervaren zoals angst, spanning of somberheid. Als je zelf niet goed weet hoe je het tij kunt keren, is dat een goed moment om de hulp van een psycholoog in te roepen. Ik denk graag met je mee. Menselijkheid en een persoonlijke benadering staan bij mij centraal. Wie ben jij en wat is jouw verhaal? Ik ga samen met jou aan de slag om te onderzoeken wat jij nodig hebt om je beter te voelen en je eigen kracht terug te vinden, zodat je uiteindelijk zelfstandig weer verder kunt.

Na ruim 15 jaar werken in de GGZ kan ik nog steeds zeggen dat ik het werk erg boeiend en inspirerend vind. Met name het opbouwen van een vertrouwensrelatie waarin mensen hun persoonlijke verhalen met mij durven te delen en het samen op weg gaan naar meer kwaliteit van leven. Ik hoop er aan bij te dragen dat cliënten hun unieke kwaliteiten en groeimogelijkheden, maar ook hun kwetsbaarheden, beter leren kennen. Dat ze leren omgaan met wat ze niet kunnen veranderen en verbeteren waar ze wel invloed op hebben. Aandacht voor het innerlijk (gedachten en gevoelens) en het handelen, maar ook de directe leefomgeving en de wisselwerking hiertussen vind ik belangrijk. En naast het bezig zijn met het verminderen van klachten en problemen, vind ik het verrijkend om te helpen stappen te zetten naar een leven vanuit persoonlijke waarden en zingeving.

Kwaliteitsstatuut

LVVP certificaat

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

Mw. drs. Anneke de Boer – Scholten

GZ- psycholoog BIG,
Orthopedagoog generalist NVO,
EMDR therapeut VEN,
Eerstelijnspsycholoog LVVP
AGB code: 94005060
Big registratie: 49065800825

Aanmelding

keyboard_arrow_down

Aanmelden bij de praktijk

Aanmeldingsklachten voor de psycholoog

Iedereen krijgt in het leven te maken met moeilijke momenten. Meestal kan je dat alleen oplossen, of met de hulp van familie en vrienden. Soms lukt dit niet. Dan kan deskundige hulp nodig zijn.

Klachten die door een psycholoog behandeld kunnen worden zijn verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Angsten (bijv. specifieke fobieën, paniekklachten, hyperventilatie, faalangst, trilangst, bloosangst, angst om te gaan zweten, pleinvrees, smetvrees, angst om ziek te worden of om dood te gaan).
 • Depressieve klachten (bijv. geen zin meer hebben in de dagelijkse dingen, futloosheid, moedeloosheid, het niet meer zien zitten, veel huilen of juist een 'verdoofd' gevoel hebben, snel geïrriteerd zijn, slecht slapen, piekeren, sombere gedachtes).
 • Spanningsklachten (bijv. hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen, niet meer goed kunnen ontspannen, algehele onrust, pijn in de schouders en nek).
 • Werkproblemen (bijv. overspannenheid, burn-out, gedachtes aan of over het werk thuis niet meer los kunnen laten, problemen met baas of collega's, problemen met werkdruk of -stress, concentratieklachten, vermoeidheid, lichamelijke klachten).
 • Verwerkings- of rouwproblemen (bijv. verwerkingsproblemen na een verlies, ziekte of traumatische ervaring).
 • Dwangmatig denken of handelen (bijv. steeds hetzelfde moeten denken, een bepaalde handeling 'moeten' doen zoals tellen, aanraken, schoonmaken, controleren, handen wassen).
 • Relatieproblemen (bijv. ruzies, problemen in de communicatie, problemen in de seksuele relatie, niet durven binden).
 • Onzekerheid (bijv. vaak ongemakkelijk voelen in gezelschap, erg verlegen zijn, niet goed nee durven zeggen tegen een ander, jezelf altijd op de laatste plaats zetten, niet voor een groep durven spreken).
 • Identiteitsproblemen (bijv. niet goed weten wie je zelf bent en wat je wilt, veel moeten van jezelf, moeilijk accepteren van bepaalde eigenschappen, een groot verschil tussen zelfbeeld en ideaalbeeld).

Behandeling

keyboard_arrow_down

Over de behandelingen

Globale werkwijze

Tijdens de behandelingen staat mijn visie op psychologische zorg centraal. Het accent ligt op het zoeken naar je krachten, je sterke kanten en vandaar uit het samen komen tot een strategie om met je klachten om te gaan, te veranderen en zo mogelijk op te lossen. Dit traject wordt door mij zo empathisch en klantvriendelijk mogelijk benaderd.

Intake- en adviesgesprek

Na aanmelding volgt een intakegesprek van ongeveer een uur. Tijdens het intakegesprek hoor ik graag jouw verhaal. We brengen samen je klachten en hulpvraag in kaart. Daarnaast bespreken we je huidige leefomstandigheden en je achtergrond. Zo krijg ik een goed beeld van wie jij bent en waar je in vastloopt. Tevens biedt het gesprek jou de ruimte om vragen te stellen. .Ook vul je een vragenlijst in, die digitaal naar je wordt verzonden via het programma “Embloom". De resultaten worden uiteraard met je besproken.

Na het intakegesprek volgt een adviesgesprek. In dit gesprek bespreken we samen een passend behandelplan. Het kan voorkomen dat naar aanleiding van het intakegesprek blijkt dat je wat anders nodig hebt dan een behandeling in de Basis GGZ. Samen denken we na over een passender verwijzing, zo nodig naar de Specialistische GGZ. Wanneer we besluiten dat je voor de behandeling bij mij blijft, maken we samen een behandelovereenkomst, die we met jouw goedvinden delen met de huisarts.

Tijdens en aan het eind van de behandeling kunnen je vragenlijsten worden aangeboden via het programma “Embloom”. Door middel van deze vragenlijsten wordt de vooruitgang van de behandeling in kaart gebracht en wordt jouw klanttevredenheid gemeten.

Als je bij ons in behandeling komt, is dit meestal kortdurend (1 tot 12 gesprekken).

Behandelaanbod

De behandelmethoden en - technieken die ik gebruik zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. Binnen mijn praktijk staan menselijkheid en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel. Wie ben jij en wat is jouw verhaal? Op basis van jouw hulpvraag besluiten we in overleg welke (combinatie van) behandelmethoden en -technieken het beste bij jou lijken te passen.

Psychologische behandeling (volwassenen en jongeren)

Naast psycho-educatie worden de behandelingen voornamelijk uitgevoerd op basis van een aantal therapieën:

De Cognitieve Gedragstherapie, de Oplossingsgerichte Therapie, Acceptance and Commitment Therapie en Schematherapie

Uit onderzoeken blijkt dat dit zeer effectieve vormen van therapie zijn bij diverse klachten. De keuze van de te volgen therapie hangt af van de klachten en wordt vooraf met je besproken. In deze vormen van behandeling werken psycholoog en cliënt samen om de problemen in kaart te brengen, te analyseren en aan te pakken. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met je sterke kanten. In de eindfase van de behandeling wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie; hoe je verder kunt met de opgedane handvatten en hoe om te gaan met een eventuele terugval.

EMDR

Het is mogelijk om bij Addenda-Fryslân een behandeling te krijgen volgens het EMDR-concept. Deze behandeling kan zowel voor volwassenen als ook voor kinderen bijzonder effectief zijn.

Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Hoewel PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

E-Health platform Embloom

Onze praktijk bied je, indien gewenst, een E-health behandeling aan. Voor meerdere problemen zijn digitale vragenlijsten en/of modules beschikbaar. Hiervoor maken wij gebruik van "Embloom", een effectief en veelzijdig E-health platform.

Voor meer informatie graag contact opnemen met onze praktijk : 06-50644540 of info@addenda-fryslan.nl.

Kosten

keyboard_arrow_down

Volwassenen

De kosten van de behandeling worden vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering en/of uit je eventuele aanvullende verzekeringen. Houd daarbij rekening met de eigen bijdrage die iedere verzekerde jaarlijks moet betalen (2024: € 385).

 • Voor de behandeling van de meeste klachten bepaalt je huisarts (bedrijfsarts) samen met jou en je psycholoog de diagnose van je klachten.
 • Je zorgverzekeraar vergoedt het behandeltraject.
 • Voor de behandeling van psychische klachten die niet binnen de vergoedingsregeling vallen, kun je uiteraard bij ons terecht, maar de kosten daarvoor komen voor eigen rekening. Ons tarief daarvoor is € 110 per consult.
 • Met alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en dienen de declaraties rechtstreeks bij hen in.
 • Ons advies is om je goed te laten informeren door je zorgverzekeraar over de hoogte en voorwaarden van de vergoedingen.

Afspraken

keyboard_arrow_down

Een afspraak maken

Belangrijk

 • De afspraken worden samen met je vastgesteld.
 • Een gemaakte afspraak dient bij verhindering 24 uur vóór het begin van de afspraak uitsluitend telefonisch op telefoonnummer 06-27025244 of 06-50644540 te worden afgezegd (voicemail is mogelijk). Een afspraak op maandag dient vóór vrijdag 17.00 uur te worden afgezegd. Wij zijn helaas genoodzaakt om het consult in rekening te brengen als je het voor jou gereserveerde consult niet tijdig op een van de twee telefoonnummers hebt afgezegd. Deze niet nagekomen afspraak wordt niet door je ziektekostenverzekeraar of gemeente vergoed en zal bij jezelf in rekening worden gebracht. Je ontvangt daarvoor een factuur met een bedrag van €65.

Verwijzing

keyboard_arrow_down

Voorwaarde voor de vergoeding van onderzoek en/of behandeling is dat je een verwijzing van je huisarts hebt.

Wij stellen een goede samenwerking met de doorverwijzer op prijs. Wanneer je hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien je hier geen prijs op stelt, kan je dit in je inschrijfformulier aangeven.

Vertrouwelijkheid

keyboard_arrow_down

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog en heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat hij/zij geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van jezelf. Je dossier wordt in een extra beveiligde digitale werkomgeving bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wil je dat je dossier eerder vernietigd wordt, dan kan je dit aangeven. Je hebt te allen tijde recht op inzage van het dossier.

Met jouw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heb je hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van jezelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars.

 • Wanneer je jouw medische gegevens -zoals bijvoorbeeld je diagnose- niet kenbaar wilt laten maken aan jezorgverzekeraar, stellen wij je in de gelegenheid een privacyverklaring te ondertekenen.
 • In het eerste gesprek met je behandelaar dienen alle genoemde afspraken in een formulier vermeld door je ondertekend te worden.

Privacy

keyboard_arrow_down

 

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen dan kan je contact opnemen met:

Dhr. Wieb de Boer, directie Addenda-Fryslân
Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk
Tel.: 06-50644540
E-mail: w.deboer@addenda-fryslan.nl

Bekijk de privacyverklaring

Klachten

keyboard_arrow_down

 

Indien je een klacht hebt over de behandeling stellen wij het op prijs als je dit met ons bespreekt. Met elkaar hopen we tot een goede oplossing te komen. Voor onze praktijk kan je jouw klacht of geschil bespreekbaar maken met dhr. Wieb de Boer. Komen we er niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de LVVP of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Contact

keyboard_arrow_down

Neem contact met ons op

In geval van nood en bij afwezigheid word je geadviseerd contact op te nemen met je huisarts of Dokterswacht Friesland, telefoonnummer 0900 112 7 112. Zij kunnen contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Deze dienst is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar voor professionals.

Cliënten die in behandeling zijn bij mevr. Anneke de Boer kunnen in noodgevallen (afwezigheid/vakantie) contact opnemen met mevr. G. de Haan via het volgende e-mailadres: g.g.de.haan@hetnet.nl of via telefoonnummer 06-3733 1250.

Adres

Lytsegeast 59
9255 LJ Tytsjerk

Contactformulier